top of page

Cello

For Cello auditionees
Please prepare this following excerpt limited by square brackets [ ] to perform in Round 2 (Live Audition)

Dành cho các thí sinh dự tuyển Cello
Bạn hãy chuẩn bị trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp (Live Audition)

Click the link below | See the link below

bottom of page