top of page

Oboe

For Oboe auditionees
Please prepare this following excerpt indicated by square brackets [ ] to perform in Round 2 - Live Audition

Dành cho các thí sinh dự tuyển Oboe
Bạn hãy chuẩn bị trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp

Click the link below | Xem link dưới đây

bottom of page