top of page

French Horn

Dành cho các thí sinh dự tuyển French Horn

Bạn hãy chuẩn bị trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp (Live Audition)

Click the link below | Xem link dưới đây

bottom of page