top of page

Flute

For Flute auditionees
Please prepare these following 3 excerpts indicated by square brakets [ ] to perform in Round 2 (Live Audition)

Dành cho các thí sinh dự tuyển Flute
Bạn hãy chuẩn bị 3 trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp (Live Audition)Click the link below | Xem link dưới đây

bottom of page