top of page

Clarinet

For Clarinet auditionees
Please prepare these following 3 excerpt indicated by square brackets [ ] to perform in Round 2 - Live Audition

Dành cho các thí sinh dự tuyển Clarinet
Bạn hãy chuẩn bị 3 trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp

Click the link below | Xem link dưới đây

bottom of page