top of page

Item List

Read More

Bassoon

For Bassoon auditionees
Please prepare these following excerpts indicated by square brackets [ ] to perform in Round 2 - Live Audition

Dành cho các thí sinh dự tuyển Bassoon
Bạn hãy chuẩn bị 2 trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp

Read More

Cello

For Cello auditionees
Please prepare this following excerpt limited by square brackets [ ] to perform in Round 2 (Live Audition)

Dành cho các thí sinh dự tuyển Cello
Bạn hãy chuẩn bị trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp (Live Audition)

Read More

Clarinet

For Clarinet auditionees
Please prepare these following 3 excerpt indicated by square brackets [ ] to perform in Round 2 - Live Audition

Dành cho các thí sinh dự tuyển Clarinet
Bạn hãy chuẩn bị 3 trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp

Read More

Contrabass

Dành cho các thí sinh dự tuyển Contrabass
Bạn hãy chuẩn bị trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp (Live Audition)

Read More

Flute

For Flute auditionees
Please prepare these following 3 excerpts indicated by square brakets [ ] to perform in Round 2 (Live Audition)

Dành cho các thí sinh dự tuyển Flute
Bạn hãy chuẩn bị 3 trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp (Live Audition)Read More

French Horn

Dành cho các thí sinh dự tuyển French Horn

Bạn hãy chuẩn bị trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp (Live Audition)

Read More

Harp

For Harp auditionees
Please choose one free style piece which is no more 5 minutes to perform in Round 2 (Live Audition)

Read More

Oboe

For Oboe auditionees
Please prepare this following excerpt indicated by square brackets [ ] to perform in Round 2 - Live Audition

Dành cho các thí sinh dự tuyển Oboe
Bạn hãy chuẩn bị trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp

Read More

Percussion

Dành cho các thí sinh dự tuyển Percussion
Bạn hãy chuẩn bị trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp (Live Audition)

Read More

Trombone 1

Dành cho các thí sinh dự tuyển Trombone

Bạn hãy chuẩn bị trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp (Live Audition)

Read More

Trombone 2

Dành cho các thí sinh dự tuyển Trombone

Bạn hãy chuẩn bị trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp (Live Audition)

Read More
bottom of page