top of page

Contrabass

Suggestion for playing scales to contrabass.
Gợi ý cho việc chơi gam đối với nhạc cụ contrabass.

Contrabass

(Vui lòng xem gợi ý bằng Tiếng Việt ở dưới)
1. Scales and arpeggios (Please choose from one of the options below to play):
- G major
- D major
- B flat major
2. Number of octaves: 2 octaves
3. Articulation:
- Separate bow (one note per bow): half note
- Slur 2 notes per bow: quarter note
- Slur 4 notes per bow: eighth note
- Slur 8 notes per bow: sixteenth note
4. Tempo: quarter note 60 bpm

1. Gam và gam rải (vui lòng chọn một trong các gam dưới đây):
- Sol trưởng
- Rê trưởng
- Si giáng trưởng
2. Số lượng quãng tám: 2 quãng tám
3. Yêu cầu:
- Luyến 1-2-4-8
- Một nốt một acse là nốt trắng
- Hai nốt một acse là nốt đen
- Bốn nốt một acse là nốt móc đơn
- Tám nốt một acse là nốt móc kép
4. Tốc độ: Một nốt đen bằng 60

bottom of page