top of page

Bassoon

Suggestion for playing scales to bassoon.
Gợi ý cho việc chơi gam đối với nhạc cụ bassoon.

Bassoon

(Vui lòng xem gợi ý bằng tiếng Việt ở bên dưới)
1. Scales and arpeggios (Please choose from one of the options below to play):
- F major
- D minor
2. Number of octaves: 2 octaves
3. Articulation
- Quarter note: single tongue every note AND legato
- Eighth note: single tongue every note AND legato
4. Tempo: Quarter note 80 bpm

1. Gam và gam rải (Vui lòng chọn một trong hai gam dưới đây):
- Pha trưởng
- Rê thứ
2. Số lượng quãng tám: 2 quãng tám
3. Yêu cầu:
- Nốt đen: đánh lưỡi từng nốt một; legato (lấy hơi tự do)
- Nốt móc đơn: đánh lưỡi từng nốt một; legato (lấy hơi tự do)
4. Tốc độ: Một nốt đen bằng 80

bottom of page